Enkhuizer Sport Centrum
Privacy beleid

Bescherming persoonsgegevens
Het Enkhuizer Sport Centrum hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het Enkhuizer Sport Centrum houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
–  Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
   zijn verstrekt;

–  Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke
   minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

–  vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
   verwerking van jouw persoonsgegevens;

–  Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
   beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;

–  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
   uitvoering van deze doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

– Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen
  wijzen en deze respecteren.

Als Enkhuizer Sport Centrum zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via [email protected].

Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens van leden worden door het Enkhuizer Sport Centrum verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellinge(en):
– administratieve doeleinden
– communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
– het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht
– het informeren d.m.v. nieuwsuitingen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– de overeengekomen opdracht, schriftelijke aanmelding lidmaatschap

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan het Enkhuizer Sport Centrum de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– voornaam en achternaam
– adresgegevens
– geslacht
– geboortedatum
– telefoonnummer
– e-mailadres
– betalingsgegevens
– gegevens t.b.v. intake (waaronder medische gegevens)
– informatie met betrekking tot uw lidmaatschap
– naam werkgever mits u via uw werkgever bent aangesloten

Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan in ieder geval gedurende de looptijd van uw lidmaatschap.

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens
Het Enkhuizer Sport Centrum verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, indien u deze aan ons verstrekt ter uitvoering van de dienstverlening:
– gegevens over uw gezondheid
– gegevens over gewicht
– gegevens over trainingsdoelen
– gegevens via wearables
Het Enkhuizer Sport Centrum gaat extra zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en verwerkt deze alleen indien deze strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening. Deze gegevens worden alleen aan andere binnen het Enkhuizer Sport Centrum verstrekt indien zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Deze persoonsgegevens worden binnen 3 maanden na de beëindiging van uw lidmaatschap door ons verwijderd.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– het verzorgen van de internetomgeving
– het verzorgen van de (financiële) administratie
– het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstreke gegevens niet an andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij mederwerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Het Enkhuizer Sport Centrum bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Het Enkhuizer Sport Centrum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van het Enkhuizer Sport Centrum maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door het Enkhuizer Sport Centrum verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met het Enkhuizer Sport Centrum.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Het Enkhuizer Sport Centrum gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbruik maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Onze cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kun u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens oor ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een ander partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verkeren op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Wijzigingen
Het Enkhuizer Sport Centrum behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze privacy policy te allen tijde te wijzigen.

Functionaris gegevensbescherming
Het Enkhuizer Sport Centrum heeft dhr. R. Schrandt aangewezen als functionaris gegevensbescherming. Hij is te bereiken via [email protected]

Meld je aan!

Voor alle nieuwe leden van het Enkhuizer Sport Centrum geldt: de 1e week is een Gratis Proefweek! Jouw 1e week is gratis, omdat wij vinden dat je zo het beste kennis kunt maken met het Enkhuizer Sport Centrum in Enkhuizen. Tijdens je proefweek kun je trainen in de fitness en/of deelnemen aan groepslessen. Je mag van alle faciliteiten gebruik maken. Mocht het je toch niet bevallen, dan kun je tijdens de proefweek nog opzeggen. Binnen 1 werkdag nemen we contact met je op voor een startafspraak. Minderjarigen mogen zich alleen inschrijven onder begeleiding van een ouder of verzorger.